logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Sieci

Na terenie objętym Projektem występują niewielkie niedobory w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Na terenach nieskanalizowanych nadal w powszechnym użytku są bezodpływowe zbiorniki w których ścieki są gromadzone przed ich wywiezieniem wozami asenizacyjnymi. Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe i niekontrolowany wywóz ich zawartości stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscach, gdzie nie występuje system kanalizacji sanitarnej zmniejszy poziom niekontrolowanego odprowadzania ścieków do gruntu (likwidacja szamb). Ponadto budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu stworzy techniczne warunki świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W ramach projektu planuje się budowę 3,88 km sieci kanalizacyjnej i 1,50 km sieci wodociągowej wraz z odtwarzaniem istniejącej nawierzchni po robotach budowlano-montażowych w zakresie określonym przez Zarządcę Dróg (w pasie robót lub na całej szerokości).

Planowana przebudowa sieci kanalizacyjnej wynika ze złego stanu technicznego istniejącej infrastruktury, który jest przyczyną licznych awarii, powstawania nieszczelności i przedostawania się ścieków do gruntu oraz infiltracji wód do kanałów. Projektowana przebudowa i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej zakłada wymianę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej z rur kamionkowych starej generacji (2. połowa XX w.). Ich zły stan techniczny stwierdzono w wyniku przeprowadzenia inspekcji TV. W ramach projektu planuje się przebudowę 9,86 km sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem istniejącej nawierzchni po robotach budowlano-montażowych w zakresie określonym przez Zarządcę Dróg (w pasie robót lub na całej szerokości).

Projektowana przebudowa sieci wodociągowej związana jest z wymianą istniejących rurociągów żeliwnych z 2. połowy XX wieku, ze względu na zły stan techniczny i liczne awarie. W ramach projektu planuje się przebudowę 4,18 km sieci wodociągowej.

W ramach zadania przewidziano zakup:

Zakup pojazdów poprawi: bieżącą ocenę stanu technicznego, utrzymanie i konserwację istniejącej i nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.