logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

O projekcie

Nazwa Beneficjenta: "Wodociągi Białostockie" sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 166 286 812,18 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 105 902 685,43 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Charakterystyka projektu

Projekt pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Białystok. Jest on przedmiotem wniosku do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Celem działania 2.3 jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

Zakres prac w ramach projektu obejmuje m.in. działania w zakresie robót budowlanych dotyczących oczyszczalni ścieków, rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Białystok. Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest pod koniec 2021 roku. Zrealizowane inwestycje mają przysłużyć się przede wszystkim mieszkańcom aglomeracji umożliwiając przyłączenie się do nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Cele projektu

Cel główny

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Białystok

1

Zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG

2

Zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej

3

Zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

4

Zmniejszenie awaryjności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

5

Poprawa szczelności istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie wód infiltracyjnych

6

Zmniejszenie niekontrolowanego odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych

7

Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych

8

Zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej

9

Wzrost jakości wody pobieranej z ujęcia powierzchniowego

10

Ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków dla lokalnego środowiska

11

Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków

12

Zwiększenie liczby ludności korzystającej z nowo wybudowanej i zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej oraz ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Zakres projektu

  • Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków (I etap)
  • Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków

  • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarach, gdzie dotychczas nie funkcjonuje system wodociągowo-kanalizacyjny
  • Przebudowa i renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) w celu usprawnienia jej funkcjonowania
  • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę i polepszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia
  • Zakup pojazdów specjalnych do monitoringu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej celem poprawy utrzymania i konserwacji istniejącej i nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej

  • Modernizacja stawów infiltracyjnych służących do gromadzenia wody powierzchniowej na potrzeby ujęcia wody dla miasta Białegostoku i Wasilkowa
  • Budowa trzeciego pulsatora na terenie SUW w Pietraszach w celu zwiększenia wydajności procesu koagulacji
  • Budowa elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne SUW Jurowce