logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Zakończenie Kontraktu 3


W dniu 7 marca 2022 r. nastąpił odbiór końcowy „Hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów oczyszczalni ścieków” – ostatniego zadania roboczego w Projekcie. Celem tej inwestycji jest zminimalizowanie emisji substancji złowonnych na terenie oczyszczalni ścieków i ograniczenie uciążliwości zapachowych dla otoczenia. Wykonawcą jest Konsorcjum w składzie: EKO-MTK Sp. z o.o. (Lider), HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE S.A., WUPRINŻ S.A., Eko Partnerzy Sp. z o.o.