logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

RODO

Obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych (gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym) jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Następnie Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Ministrowi Środowiska pełniącemu funkcję Instytucji Pośredniczącej, który z kolei powierzył przetwarzanie danych osobowych Instytucji Wdrażającej, tj. Narodowemu Funduszowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wraz z umocowaniem do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych – m.in. beneficjentom.
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Wdrażającą, NFOŚiGW powierzył dalej przetwarzanie danych osobowych Spółce Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1, która jest Beneficjentem POIiŚ 2014-2020.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować drogą elektroniczną z:

Inspektorem Ochrony Danych NFOŚiGW, e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl

lub

Inspektorem Ochrony Danych Beneficjenta, e-mail: iod@wobi.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c RODO, tj. w celu wykonywania ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze.

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem przepisów RODO, ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) – na podstawie:

 1. Przepisów prawa, m.in.:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.).
  • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
  • Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. oraz szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020.
  • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” nr POIS.02.03.00-00-230/17 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Dane będą przetwarzane przez instytucje uczestniczące w realizacji ww. projektu w zakresie odpowiadającym ich obowiązkom, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości
i raportowania oraz działań informacyjno-promocyjnych. Dane mogą być przetwarzane także
w celach archiwalnych i statystycznych.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających,
 2. podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu,
 3. osoby upoważnione przez Administratora i Beneficjenta,
 4. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, z równoczesnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym:

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.